Åpenhetsloven for 

BEST Totalentreprenør 

BEST Totalentreprenør:

BEST er registrert i StartBANK som er et leverandørregister innenfor bygg og anlegg med oppdaterte godkjenningskriterier. StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører.

 

BEST har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2012, og vi utarbeider årlig en miljørapport som oppsummerer det arbeidet vi gjør som en miljøbevisst bedrift. Her fokuserer vi også på å følge opp at våre leverandører og underleverandører må dokumentere miljøtiltak i egne selskap.

 

BEST er en mesterbedrift med mestere i fagene tømrer, maler og byggtapetserer. En mestertittel er beskyttet og betyr at bedriften er en seriøs yrkesutøver som ivaretar fagene og gode håndverkstradisjoner.

 

Det er spesielt stor mangel på fagarbeidere til yrkesfag og behovet for en god opplæring er stort. BEST er godkjent opplæringsbedrift i fagene tømrer, murer og maler/gulvlegger. Som opplæringsbedrift bidrar vi til å utdanne flere fagarbeidere for dagens og morgendagens samfunn.

 

Vi tolererer ingen form for korrupsjon, hvitvasking, diskriminering eller trakassering, og vårt mål er å ha ryddige forhold til egne ansatte, kunder, samarbeidspartnere og til samfunnet generelt.

 

Menneskerettigheter og arbeidsforhold:

BEST har som et overordnet mål å ivareta egne og innleide arbeidstakere sine grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsforhold. Påseplikten er et av kravelementene i våre avtaler med våre underleverandører, og er dypt forankret i vår organisasjon og våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet i hele vårt nettverk.

 

Aktsomhetsvurderinger:

Vi foretar fortløpende aktsomhetsvurderinger av vårt underleverandørnettverk og internt i samsvar med påseplikten.

 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-informasjons--og-paseplikt-mv/2/6/

 

Aktsomhetsvurderingene kan gi grunnlag for nærmere oppfølging for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge negative arbeidsforhold og uakseptabel ivaretakelse av menneskerettigheter. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas. Vi prioriterer å påvirke til forbedringer framfor å avslutte samarbeid.

 

Åpenhetsloven:

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

BEST utfører bygningsmessige arbeider i forbindelse med skader, ombygginger og renoveringer. Varer og tjenester kjøpes kun i Norge. Våre kunder skal være trygge på at våre leveranser er i samsvar med åpenhetsloven.
I henhold til loven vil vi innen 30. juni offentligjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.


Vi i BEST stiller oss positive til åpenhetsloven, og er sikre på at denne vil bidra til å gjøre livet bedre for mange mennesker i alle deler av verden.

 

Informasjonsplikt:

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra oss om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4 i åpenhetsloven. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt tjeneste eller vare som vi leverer.

 

Spørsmål til BEST om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og overholdelse av krav i åpenhetsloven sendes til kontor@besttotal.no

 

Vi vil besvare forespørselen innen tre uker fra mottak.

 

Åpenhetsloven - signert